Algemene voorwaarden Helios Holland b.v.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HELIOS HOLLAND
Artikel 1: Begripsbepaling
1. Onder Helios Holland wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Helios Holland b.v.
2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.
 
Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle  koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle te verrichten diensten tussen Helios Holland en haar afnemers.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemers maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Helios Holland uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. De algemene voorwaarden van Helios Holland prevaleren boven de algemene voorwaarden van afnemers.
3. De koper/afnemer met wie in het verleden op andere Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen de afnemer en Helios Holland.
 
Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom
1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, e-mails en website waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Helios Holland.
 
Artikel 4: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Helios Holland binnen 48 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door Helios Holland aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt.
2. Bij annulering van een order/bestelling binnen 8 dagen nemen wij deze in behandeling en zorgen voor een correcte afwikkeling. Echter alle gemaakte kosten worden door Helios Holland in rekening gebracht en de klant is hiervoor voor 100% aansprakelijk indien Helios Holland hier geen blaam aan treft. Alle orders ouder dan 8 dagen kunnen niet meer geannuleerd worden en worden dan ook 100% doorbelast aan de afnemer.
Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Helios Holland geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.
3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de afnemer, echter slechts indien wij ons binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de afnemer van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 10  dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons per aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 
Artikel 6: Betaling
Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen.
1. Alle betalingen worden na 10 dagen na factuurdatum door middel van:
- automatische incasso geïnd
- IDEAL bankoverschrijving
- vooruitbetaling
- Mister Cash
 Helios Holland is gerechtigd contante betaling te verlangen indien afnemer in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Helios Holland op afnemer.
2. Indien de afnemer niet op tijd of onvolledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Helios Holland op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is afnemer alsdan aan Helios Holland een jaarrente verschuldigd van 12 % waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
 
3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
 
4. Iedere betaling door afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
 
5. De afnemer is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Helios Holland krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
 
6. Helios Holland is telkens gerechtigd, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van Helios Holland zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarbij is Helios Holland gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan afnemer zekerheid te verlangen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de vorderingen van Helios Holland en de verplichtingen van de afnemer jegens Helios Holland onmiddellijk opeisbaar zijn.
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door Helios Holland aan afnemer geleverde producten blijft bij Helios Holland zolang afnemer de vorderingen van Helios Holland ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang afnemer de vorderingen van Helios Holland wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Helios Holland is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van afnemer, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van afnemer te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van afnemer.
 
2. Het is afnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Afnemer is niet gerechtigd op de door Helios Holland geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
 
3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Helios Holland een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Helios Holland aan afnemer in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Helios Holland, uit welken hoofde dan ook.
 
Artikel 8: Levering door Helios Holland, levertijd, risico
1. De bestellingen zullen door Helios Holland, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Helios Holland heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Afnemer zal voorts de aanwijzingen die door Helios Holland worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de afnemer wordt afgeweken van de door Helios Holland gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de afnemer.
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Helios Holland en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Helios Holland, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.
3. Levering geschiedt via op de website aangegeven tarieven. Helios Holland is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van afnemer niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van afnemer.
4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt afnemer dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.
 
Artikel 9: Reclames op door Helios Holland geleverde producten
1. Afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de door Helios Holland geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
2. Reclames van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 48 uur na leveringsdatum, bij Helios Holland te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Helios Holland geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Helios Holland slechts in behandeling genomen indien zij binnen 48 uur nadat afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Helios Holland zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
3. Indien de afnemer op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal Helios Holland de manco’s alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Helios Holland door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.
4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste afnemer. Afnemer heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
5. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Helios Holland.
6. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Helios Holland. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.
7. De door ons geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
 
Artikel 10: Overmacht
1. Helios Holland is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hier valt eveneens onder het feit dat een leverancier van Helios Holland onverhoopt de bestelde goederen niet (tijdig) kan leveren.
2. Indien Helios Holland door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Helios Holland ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Helios Holland het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
3. Afnemer is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 11: Ontbinding
1. Indien afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Helios Holland gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Helios Holland toekomende rechten.
2. Indien afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Helios Holland nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Helios Holland voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Alle vorderingen van Helios Holland zijn terstond en geheel opeisbaar indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Helios Holland heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Helios Holland aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover afnemer door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Helios Holland.
Behoudens lid 1 is  Helios Holland nimmer aansprakelijk voor de schade die is geleden ten gevolge van het niet (tijdig) leveren door Helios Holland.
2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Helios Holland voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart afnemer Helios Holland tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
Productcompatibiliteitstesten: Omdat wij geen informatie hebben over de chemische samenstelling van uw product, kunnen wij geen uitsluitsel geven over de comptabiliteit met de gebruikte materialen. Wij verzoeken u in uw eigenbelang productcompatibiliteitstesten uit te voeren of te laten uitvoeren.
Artikel 13: Overige verplichtingen van afnemer
1. Afnemer is verplicht Helios Holland onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.
 
Artikel 14: Wijzigingen
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Helios Holland worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens afnemer dan nadat afnemer van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.
Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomsten tussen Helios Holland en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Helios Holland en haar afnemers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Helios Holland of, zulks ter keuze van Helios Holland, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.
 
Hygiëne:
1.Vanwege de verontreiniging welke kan ontstaan tijdens het productieproces, dan wel gedurende het transport, dienen de door Helios Holland geleverde verpakkingsproducten ten alle tijde gereinigd te worden voordat zij gebruikt worden.

Uitpakken:
1. Veel artikelen zijn van glas. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen kan er breuk optreden tijdens het transport. Daarom adviseren wij u de do(o)s(zen) voorzichtig te openen en de artikelen voorzichtig uit te pakken om verwonding te voorkomen. Draag beschermende kleding / handschoenen / veiligheidsbril tijdens het uitpakken.
 
 

Deze website gebruikt cookies, voor meer informatie zie : https://www.heliosholland.com/Cookies_AVG
NIEUW: bekijk nu GRN LIFE, de eigen lijn voedingssupplementen van Helios Holland met GROOT inkoopvoordeel. 

Bekijk hier de GRN LIFE producten. 

GRN LIFE